Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs

Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs

El Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs és un ens públic de caràcter local constituït l'any 2002 a iniciativa dels propietaris públics de l'àmbit definit com a sector C4 de la Modificació de PGM en el front litoral i el marge dret del riu Besòs, àmbit comprès entre el carrer Taulat, la Ronda Litoral i el carrer Sant Ramon de Penyafort en el qual el plantejament urbanístic determina la implantació d'un campus universitari. La finalitat d'aquest Consorci és precisament la de promoure la transformació del sector impulsant la configuració a l'àrea del Besòs d'un àmbit d'activitats acadèmiques, universitàries, de docència, d'investigació i de relacions universitat empresa.

Actualment el Consorci està constituït per les institucions següents: l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, el Consell Comarcal del Barcelonès, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consorci del Besòs.

L'òrgan de representació del Consorci és el Consell General i està integrat per la Presidència, les vicepresidències i els vocals designats per cadascuna de les administracions consorciades.

El Campus Diagonal-Besòs

El Campus Diagonal-Besòs té 150.000 m2 de superfície potencial per edificar, dels quals actualment s'han construït 53.000 m2. El dia d’avui, el Campus consta de tres edificis dedicats a la docència i la recerca.

Edifici A. Destinat principalment a la docència, l’edifici de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) integra les activitats de docència i de recerca de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB), i una part de l’activitat docent i de recerca vinculada als àmbits de l’enginyeria química i de materials de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB). Cliqueu aquí per a més informació.

Edifici C. Destinat principalment a grups de recerca en energia de la UPC i a l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), entitat vinculada a la mateixa universitat i que forma part de la xarxa de Centres de Recerca de Catalunya (CERCA).

Edifici I. Destinat principalment a la recerca en Tecnologia Química, de Materials i Biomèdica.

La construcció dels sota rasants dels edificis D, J, B i K, que completaran les instal·lacions de la UPC al Campus en fases posteriors, està ja finalitzat i pendent de continuar el seu desenvolupament amb futurs projectes durant la segona fase.

Membres del Consell General

En representació de l'Ajuntament de Barcelona

 • Janet Sanz Cid,  presidenta
 • Josep Maria Montaner Martorell
 • Lluís Gómez

En representació de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

 • Joan Callau Bartolí, vicepresident
 • Pedro Sánchez Álvarez
 • Antoni Vélez Barajas

En representació del Consell Comarcal del Barcelonès

 • Francesc Josep Belver i Vallès, vicepresident
 • Jordi Coronas i Martorell
 • Xavier Soley Manuel

En representació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

 • Antoni Poveda Zapata, vicepresident
 • Héctor Santcovsky Grinberg
 • Antoni Novel Cabré

 En representació del Consorci del Besòs

 • Carme Ribas Seix

Altres assistents al Consell

 • Jordi Bosch de Borja, gerent
 • Natàlia Amorós i Bosch, secretària
 • Daniel Mas, interventor

Documents

Actuacions

Enllaços

Campus Diagonal-Besòs, Edifici C, planta baixa, 08930 de Sant Adrià de Besòs. Tel. 93 356 09 80, web by Cirici